IT Business Senior Analyst

Reference number

b90822

Short description

We are looking for a IT Business Senior Analyst for our client operating in the financial sector.

Main duties and responsibilities

 • understand, analyze and explain counterparty mark-to-future exposures on derivative books to regional users, dwell deep into the Potential Future Exposure/EPE/EAD/RWA calculation methodologies for Credit risk/BASEL 3 and be able to verify, cross check the exposure profiles generated by the systems, trace the changes in day to day exposures to changes in markets, books and or agreements
 • translate requirements into Business Requirement Document [BRD], Functional Requirement Document [FRD] and/or Minor Development Document [MDD]
 • facilitate and drive project meetings with both business and technology teams
  • work closely with developers to improve/refactor code base and ensure agreed changes are manifested correctly by looking analyzing post release exposure numbers
  • conduct meeting with clients and key stakeholders to gather requirements, analyze, finalize and receive formal sign-off’s from approvers
  • consult with business clients to determine system functional specifications and partner with multiple management teams and other units to meet organizational objectives
 • develop and review test scripts with business users as well as technology team. Execute test scripts for System Integration Test (SIT) and User Acceptance Test (UAT), co-ordinate and/or conduct the Production Acceptance Testing (PAT) with the business users
 • create flow diagrams, structure charts, and other types of system or process representations, where feasible develop excel prototypes to generate exposure profiles for basic products
 • manage changes to requirements and baseline through a change control process
 • identify and communicate risks and impacts and propose risk mitigation options, considering business implications of the application of technology to the current business environment
 • provide input during development and implementation phases, including formulation and definition of systems scope, objectives and necessary system enhancements for complex, high-impact projects
 • evaluate new IT developments and evolving business requirements and recommend appropriate systems alternatives and/or enhancements to current systems by analyzing business processes, systems and industry standards
 • provide in-depth and sophisticated analyses with interpretive thinking to define problems, develop innovative solutions and influence strategic functional decisions
 • supervise day-to-day staff management issues, including resource management, work allocation, mentoring/coaching and other duties and functions as assigned

Required competencies

 • fluent English knowledge
 • university/college degree – preferably in Business, Economics or Technology related field (Master's degree preferred)
 • 8+ years of relevant work experience, preferably within the Banking industry and Capital Markets domain
 • proficiency in MS Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint) with extensive experience using Excel for data analysis
 • experience with all phases of Software Development Life Cycle
 • comprehensive knowledge of the principles of business analysis
 • extensive years of working in a multi-cultural environment delivering results with virtual teams.
 • outstanding presentation and communication skills.
 • excellent understanding of Counterparty Credit Risk
  • Potential Future Exposure, Margin, Collateral Haircut, Liquidity and Period of Risk, Derivatives products

Compensations & Benefits

 • long-term career path across geographies and business lines
 • friendly work atmosphere
 • competitive compensation package
 • home office and/or dynamic working hours
 • lots of challenges to learn

Apply

Upload CV
Please read the information below, and then use the checkbox below the text to declare the usage of your data.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Please scroll down for the English version of our Data Protection Policy)

A JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Angyal utca 24.; a továbbiakban:

Adatkezelő) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. §-a szerint tájékoztatjuk az adatkezelés érintettjét (a továbbiakban: Felhasználó), hogy a www.job.hu honlapon regisztrációja során megadott, valamint az Adatkezelő bármely más elérhetőségére a Felhasználó által az Adatkezelő részére megküldött, illetve az Adatkezelő által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználójának hozzájárulásán alapul. A honlapon való regisztrációjának, így személyes adatainak megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A honlap üzemeltetése során az Adatkezelő az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó alábbi személyes adatait a honlap üzemeltetése, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás (munkaerő kölcsönzés, illetve munkaerő-közvetítési szolgáltatások) teljesítése érdekében:

o név;
o anyja születési neve;
o születési helye és ideje;
o lakcíme;
o adóazonosító jele;
o végzettsége és végzettséget igazoló okirat száma;
o e-mail cím;
o telefonszám;
o Facebook azonosító;
o LinkedIn azonosító;
o önéletrajzi adatok;
o képmás;

Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretében személyes adatai továbbításra kerülnek az Adatkezelő szerződött partnereihez, valamint a www.job.hu oldalon munkaadóként regisztrált partnereihez (együttesen: munkaadók) annak érdekében, hogy a Felhasználó számára munkalehetőséget kínáljanak, megkereshessék a Felhasználót. A Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy személyes adatai a munkaadók számára továbbításra kerüljön.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlapon keresztül történt regisztráció során megadott adatok kezelése automatizált, azonban profilalkotás nem történik.

A honlap üzemeltetése, szolgáltatásainak nyújtása érdekében az Adatkezelő a Felhasználó jelen hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat annak érdekében, hogy az Adatkezelő a munkaadók ajánlatairól tájékoztatni tudja a Felhasználót, ennek érdekében számára üzenetet (a továbbiakban: értesítés) küldjön:
o név,
o e-mail cím, illetve
o Facebook azonosító,
o LinkedIn azonosító.

A Felhasználó személyes adatait kizárólag az Adatkezelőnek a nyújtott szolgáltatásokért felelős, valamint az értesítések kiküldésért felelős munkatársai, valamint a munkaadók arra illetékes személyei ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a Felhasználó a honlapon regisztrált fiókján keresztül közvetlenül, valamint írásban, az Adatkezelő lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. A Felhasználó személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon, valamint az Adatkezelő részére küldött levélben, illetve telefonon is kezdeményezheti, illetve intézheti. A jogszabályok időközbeni változása esetén, amennyiben annak feltételei fennállnak, az Adatkezelő haladéktalanul törli a Felhasználó azon személyes adatait, amelyek a továbbiakban nem szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználókat arról is, hogy a részére jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása nélkül megküldött személyes adatokat haladéktalanul megsemmisíti, illetve törli.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri, úgy az Adatkezelő a továbbiakban nem tudja szolgáltatását nyújtani a Felhasználó részére.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv.-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Markos Ádám, 06-1/239-9922
Az Adatkezelő e-mail címe: job@job.hu
Az Adatkezelő levelezési cím: 1094 Budapest, Angyal utca 24.
Az Adatkezelő telefonos elérhetősége: 06-1/239-9922


DATA PROTECTION POLICY

JOB Személyzeti Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Angyal utca 24.; hereinafter referred to as: Data Controller) Based on Act CXII of 2011 on Informational Self-determination and Freedom of Information (hereinafter: Infotv.), 20. - we inform the concerned data controller (hereinafter: User), that any personal information, submitted by the user during his/her registration on the www.job.hu, website, or provided by other means to the Data Controller, or requested by the Data Controller is provided on a voluntary basis, based on the consent of the User. By registering on the website and providing his/her personal information the User gives his/her explicit consent in writing, with regard to the processing of his/her personal information.

During the operation of the website, the Data Controller is the Infotv. 5. Based on paragraph § (1) point a) in order to ensure the operation of his/her website and the provision of his/her services (labour hire and employment services), based on the consent of the User the Data Controller will handle the following personal data:

o   name;
o   mother's birth name;
o   place and date of birth;
o   address;
o   tax identification number;
o   diploma and the registration number of the diploma;
o   e-mail address;
o   telephone number;
o   Facebook ID;
o   LinkedIn ID;
o   autobiographical data;
o   portrait

In the frame of the services provided by the Data Controller, the Data Controller can forward your personal data to its contracted parties, to his partners registered on the www.job.hu website as employers (collectively: employers) in order to enable them to provide employment opportunities to you. The User acknowledges and expressly agrees to the transmission of his/her personal data to the Employers.

The Data Controller informs the User, that the handling of the personal data provided during the registration on the website is automatized, however a profile is not created.

For the operation of the website and service provision the Data Controller will process the Users personal information based in its consent and 5. § paragraph (1) point a) from Infotv. Furthermore based on Act XLVIII of 2008 on the essential conditions and certain limitations of business advertising activity (hereinafter: Grt.) 6. § paragraph (5) the Data Controller will process the following personal data, of the User, in order to inform him/her by a message (hereinafter: notification) regarding the job employers job possibilities:

o name,
o e-mail address, and
o Facebook ID,
o LinkedIn ID.

The user’s personal information will be known exclusively by the Data Controller’s responsible of the service provision and notification sending, respectively by the competent persons of the employers. The duration of the data processing starts when the user provides the data and lasts until the User withdraws his/her consent, however the withdrawal of consent doesn’t affect the legitimacy of the data processing that happened before the withdrawal of consent. The User can withdraw his/her consent directly through his/her registered account, or in writing, through one of the Data Controller’s contact methods that are listed below. The User can also request the modification, correction of his/her personal data through mail, respectively through telephone and the methods as listed above. In the event that the laws change and the changes require it, the Data Controller shall immediately delete the Users personal data that are no longer required for the provision of services. Furthermore the Data Controller informs the User regarding the fact that the personal data sent to him/her without consenting to the present Data Handling Notification will be deleted immediately.

The data provision is voluntary, however the User acknowledges that, if/she does not provide the information required by the Data Controller for the provision of his/her services, or requests the deletion of his/her data, the Data Controller will no longer be able to provide services to the User.

The Data Controller informs the User that he/she may request information regarding the handling of his/her personal data and may request access to his/her personal data, the correction, deletion or blocking of these, the User may also request the termination of data processing for a given scope or part of it, and may object with regard to the handling of his/her personal data. The User is entitled to receive his/her personal data in an articulated, widely used, machinereadable form, furthermore, to forward these data to another Data Controller, without the interference of the Data Controller. The user may also request information regarding his/her personal information that is being processed by a particular data processor, the source, purpose, legal basis and time frame of the data processing, the name and address of the data processor, his/her activities in relation to the data processing; in case of a data protection related incident, the circumstances and effects of these, furthermore - in case of transmission of personal data - the legal basis and consignee of the data transfer.

In relation with the data processing the User is entitled to the remedies provided in the Infotv., namely Infotv. 21. § and GDPR article 21 regarding objection, respectively according to those formulated in Infotv. 22. § the User can enforce his/her rights in front of the Court and according to the provisions of the laws can request compensation and damage payment in case of grievances. In case that the User and Data Controller are not able to settle the User’s objection, complaint or request soothingly, or in case that at any time the User feels that during the handling of his/her personal data his/her rights have been violated, or are in direct danger of such a violation, the User is entitled to make a complaint at the National Authority for Data

Protection and Freedom of Information (headquarter: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postal address: 1530 Budapest, PO Box. 5).

 

Name and contact details of the Data Protection Officer: Ádám Markos,
The e-mail address of the Data Protection Officer: job@job.hu 
The address of correspondence of the Data Contorller: 1094 Budapest, Angyal utca 24.
The telephone number of the Data Protection Officer: 06-1/239-9922

 

  
I have read and agree to the contents of the informant
  
I agree with profiling, you can create a profile from the data provided by me
  
I can be sent job offers and other job-search newsletters


Sorry, there is no match for search terms
 • 2020-06-16
I'm interested
Powered By: